swiggle1 dot pattern2
Vyacheslav Mishchenko Source: Vyacheslav Mishchenko